vypv - GVC.ThS. Pham Văn Vỵ

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:                                           PHẠM VĂN VỴ

Ngày sinh: 23/06/1955

Nơi sinh: Hải Dương

Quê quán: Hải Dương

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Email: vypv@vn edu vn

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Ngạch viên chức:  15.110

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1977, Ngành Hải dương học, Chuyên ngành Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thạc sỹ: 2004, Ngành Hải dương học, Chuyên ngành Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Từ 1978 đến 1994 là Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Từ 1994 đến nay là Cán bộ giảng dạy tại trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

1. Hải dương học đại cương

2. Lý thuyết dòng chảy biển

3. Tương tác sông biển

4. Tài nguyên biển

5. Quản lý biển

6. Kinh tế biển

7. Kinh tế Kỹ thuật

8. Thủy văn vùng triều

Giảng dạy sau đại học

Khóa luận tốt nghiệp 

Đỗ Ngọc Thực (K50), Nguyễn Văn Tiệp (K50), Nguyễn Văn Ánh (K52), Nguyễn Đức Thuận (K52), Nguyễn Đức Trọng (K52), Vũ Văn Phòng (K53), Trần Mạnh Cường (K54), Nguyễn Văn Quỳnh (K53), Vũ Thị Hiền (K54)

Luận văn Thạc sỹ 

Luận án Tiến  sỹ

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1. Động lực học vùng ven bờ cửa sông,

2. Quản lý biển,

3. Đánh giá tác động môi trường

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

1. 1996- 1997 Quy luật vận chuyển nước và bùn cát vùng Tam Giang – Cầu Hai, TT-Huế; QT-96-14

2. 2000- 2001 Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng Phần I: Sự truyền triều; QT-00-27

3. 2001- 2002 Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng Phần II: Sự truyền mặn; QT-01-44

4. 2006-2007 Đặc điểm thuỷ lực và xâm nhập mặn cửa sông Đáy, QT-06-35

5. 2007- 2008 Đặc điểm thuỷ lực và việc điều tiết mặn cửa sông Văn Úc, QT-07-46

6. 2010-2011 Đánh giá việc phân bố Hệ thống cảng ở miền Bắc Việt Nam và đề xuất những vấn đề quản lý tổng hợp,TN-10-45

THAM GIA

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

1. Phạm Văn Vỵ, Lý thuyết dòng chảy biển, NXB ĐHQGHN, 2005

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

 

2010

1.  Phạm Văn Vỵ 2010. Hệ thống cảng biển phía Bắc Việt Nam (Nhóm I) và một số vấn đề về quản lý.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 486

2009

2.  Phạm Văn Vỵ, 2009, Ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng tới các quá trình thủy lực vùng cửa sông Hồng - Thái Bình. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr 140-144. Hà Nội

2006

3.  Phạm Văn Vỵ, 2006  Vấn đề điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản vào mùa khô ở vùng cửa sông Đáy,T/C khoa học, ĐHQGHN  KHTN&CN, ISSN 0866 - 8612, T  XXII, Số 2B PT, 2006 Tr 207-211, Hà Nội 2006

2003

4.  Phạm Văn Vỵ  2003 Vấn đề trao đổi nước của các đầm nuôi thuỷ sản ở vùng cửa sông ven biển, T/C Khoa học ĐHQG HN, KHTN& CN, T XIX, No1, , tr118-121, Hà Nội

1997

5.  Phạm Văn Vỵ1997 Đặc điểm dòng chảy khu vực Tam Giang-Cầu Hai trước và sau khi thay đổi cửa Tư Hiến; Tuyển tập báo cáo KH KT-TV biển, Hà Nội 04/1997, tr  24-26

1996

6.  Trần Đức Thạnh, Phạm Văn Vỵ và nnk 1996 Cấu trúc và biến dạng bãi biển đường 14, Đồ Sơn, Hải Phòng, Tài nguyên và Môi trường biển, T III-1996, tr  103-114

7.  Trần Đức Thạnh, Phạm Văn Vỵ và nnk  1996 Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiến ở hệ đầm phá TG-CH, Tài nguyên và Môi trường biển, T III-1996, tr  103-114

1994

8.  Phạm Văn Vỵ, Phạm Văn Huấn, 1994 Đặc điểm chế độ dòng chảy ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai  Bộ KHCNMT, TT KHTN&CNQG, Hội thảo KH về đầm phá Thừa Thiên – Huế, 11/1994, tr  39-42

1992

9.  Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Phạm Thanh Thúy, 1992Ước lượng hệ số ma sát trong chuyển động triều ở các sông. Tạp chí các khoa học về trái đất, 3 (T. 14), 1992, tr. 65-68

1990

10.  Pham Van Vy, 1990. The Protection and Management of the Coastal Marine Environment inVietnam, Case Study, IOI, Malta, 12-1990

1988

11.  Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Nguyễn Minh Huấn (1988)  Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An, TCKH ĐHTH Hà Nội, 1-1988, tr  16-17

1986

12.  Lê Đức Tố, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ 1986.  Dòng chảy cửa sông ven biển Thái Bình, Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 8 (308), 1986, tr. 7-10

VIII. KHEN THƯỞNG                                      Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943