trungnq - GVTN. ThS. Nguyễn Quang Trung

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

Họ và tên: Nguyễn Quang Trung  (1987)

Nơi ở: Số 17 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ quan công tác: Bộ môn Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ cơ quan: Phòng 207 nhà T3, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (04) 35583811

Địa chỉ E-mail: trungnq2@gmail.com

Năm được cấp bằng Đại học: 2009

Chuyên ngành: Khí tượng và khí hậu học            Nơi cấp bằng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm được cấp bằng Thạc sĩ: 2012

Ngành: Khí tượng học                                          Nơi cấp bằng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Website:          http://meteo.edu.vn/~trungnq

 

Quá trình công tác:

  • 12/2011-nay: Giảng viên hợp đồng tạo nguồn, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN Hà Nội
  • 9/2009-11/2011: Nghiên cứu viên Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN Hà Nội.

Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

  • Mô hình khí hậu khu vực
  • Biến đổi khí hậu và đánh giá tác động
  • Dự báo hạn mùa

Danh mục các bài báo và báo cáo hội thảo:

-         Quan Le-Nhu, Tan Phan-Van, Trung Nguyen-Quang, Thanh Ngo-Duc: Trends in extreme rainfall events over Vietnam: Historical data and model verification. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 209-216.

-         Tan Phan-Van, Trung Nguyen-Quang, Long Trinh-Tuan, Thanh Ngo-Duc, and Hiep Van-Nguyen: Seasonal Prediction of Summer near-surface air temperature for Vietnam using RegCM4.2. The 3rd International MAHASRI/HyARCworkshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 281-292.

-         Trung Nguyen-Quang, Tan Phan-Van, Long Trinh-Tuan, Hanh Nguyen-Thi, and Thanh Ngo-Duc: Seasonal forecast of hot days using RegCM. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 223-235.

-         Trung Nguyen Quang, Peter Hoffmann, Jack Katzfey, Tan Van Phan: Investigating the Heat-wave Duration Index for Vietnam, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.

-         Jack Katzfey, Kim Nguyen, John McGregor, Peter Hoffmann, Suppiah Ramasamy, Hiep Nguyen, Thang Nguyen, Tan Van Phan, Trung Nguyen Quang: Dynamical Downscaling of the SE Asian Monsoon, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.

-         Suppiah Ramasamy, Jack Katzfey, Peter Hoffmann, John McGregor, Kim Nguyen, Hiep Nguyen, Thang Nguyen, Tan Van Phan, Trung Nguyen Quang: Climate Change Projections for Vietnam from CMIP5 Simulations, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.

-         Thanh Ngo-Duc, Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thanh, Trung Nguyen-Quang: Summer monsoon onset over Vietnam for the period of 1961-2000 using RegCM4.2. The Second International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 4-6, 2013, Baguoi, Philippines.

-         Thanh Ngo-Duc, Trung Nguyen-Quang, 2013: Simulation of 1961-2000 summer monsoon onset over Vietnam using a regional climate model. Japan Geoscience Union, May 19-21, 2013, Chiba, Japan.

-         Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012 Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.161 -172

-         Ngo-Duc, T., Q.T. Nguyen, T.L. Trinh, T.H. Vu, V.T. Phan, and V.C. Pham, 2012: Near future climate projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3, Sains Malaysiana, 41(11), 1325-1334

-         Ho T, Phan V, Le N, Nguyen Q, 2011: Extreme climatic events over Vietnam from ­observational data and RegCM3 projections. Clim Res 49:87-100

-         Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Trung, Trịnh Tuấn Long, 2011: Dự tính sự biến đổi của hạn hán ở Miền Trung thời kỳ 2011-2050 sử dụng kết quả của mô hình khí hậu khu vực RegCM3, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, số 3S, trang 21-31

-         Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011: Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng phương pháp hạ quy mô động lực, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 70-79

-         Bùi Hoàng Hải, Nguyễn Quang Trung, 2011: Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 71-80

-         Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan, 2011: On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). The 10th CAS-TWAS-WMO Forum International Training Workshop on Regional Climate Change and Its Impact Assessment. Beijing, China, September 26-29.

-         Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan, 2011: On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). The Second International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water Cycle. Nha Trang, Viet Nam, August 22-24.

-         Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, 2011: The potential impacts of climate change on flood flow in Nhue – Day river basin 2nd MAHASRI/HyARC workshop, August 22-24, Nha Trang, Vietnam.

-         Thanh Ngo-Duc, Phan Văn Tân, Masahiro HOSAKA, Nguyễn Quang Trung, Lương Mạnh Thắng, Kiều Quốc Chánh, 2011: Evaluating performance of different regional simulations in present day climate and combining near future multi-model projections over Central Vietnam. 2nd MAHASRI/HyARC workshop, August 22-24, Nha Trang, Vietnam.

-         Tuan-Long TRINH, Hoang-Hai BUI, Van-Tan PHAN, Quang-Trung NGUYEN, 2011: Simulating tropical cyclone activities using regional climate model. 2nd MAHASRI/Hy ARC workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam.

-         Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Quang Trung NGUYEN, 2011: Multi-model approach for projecting future climate change conditions in Central Vietnam.2nd International Conference on Sustainability Science in Asia (ICSS-Asia), March 2-4, 2011, Hanoi, Vietnam.

-         Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Quang Trung NGUYEN, Manh Thang LUONG, 2011: Climate Change projections for Central Vietnam until 2050 using RegCM3. JSPS International Forum: "Climatic Changes in Monsoon Asia", January 6-7, 2011, Bangkok, Thailand.

-         Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Hang VU-THANH, Trung NGUYEN-QUANG: Extreme Climate Events in Vietnam - Tropical Cyclones and Heavy Rainfall Phenomena Observed in the Past. The Third International Workshop on Prevention and Mitigation of Meteorological Disasters in Southeast Asia, March 1-4, 2010, Beppu, Japan.  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943